Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Cricketclub VRA

Privacy Statement VRA

VRA staat voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Daarom is in onderstaand statement aangegeven waarom we gegevens nodig hebben, welke persoonsgegevens we van eenieder verwerken en wat er verder mee gebeurt. Tevens is aangegeven welke rechten leden hebben mbt tot inzage, wijziging en eventueel verwijdering van gegevens. Als er vragen zijn over dit statement kunt u een mail sturen naar secretaris@vra.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben

VRA verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

· Het uitvoeren van het lidmaatschap dat is overeengekomen op basis van een inschrijfformulier

· Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)

· Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)/donaties

· U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de verenigingsactiviteiten

· Het toesturen van het periodieke clubblad

· Registreren van uitslagen van wedstrijden en individuele scores van spelers van de teams ten behoeve van de competitie standen via en bij de KNCB

Persoonsgegevens die VRA verwerkt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • achternaam
 • initialen
 • roepnaam
 • straat / nr.
 • postcode / plaats
 • telefoon thuis
 • telefoon werk
 • telefoon mobiel
 • e-mail adres
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • beroep / studie / school
 • rekeningnummer IBAN
 • naam rekeninghouder
 • adres rekeninghouder
 • postcode / plaats rekeninghouder
 • datum / handtekening rekeninghouder

Hoe lang we gegevens bewaren

VRA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn in elk geval verplicht een bewaartermijn aan te houden van persoonsgegevens van 7 jaar na einde lidmaatschap.

Delen met derden

VRA verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNCB om uw overschrijven als lid van VRA naar een andere vereniging te realiseren. Dit gebeurt op basis van een schriftelijk verzoek van een individueel lid.

Verder zal VRA persoonsgegevens delen met de KNCB voor inschrijving bij de Bond en voor het gebruik van E cricket, waarin de resultaten van teams en prestaties van individuen worden bijgehouden.

VRA deelt uw persoonsgegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) met de organisatie die de inning van contributies en of donaties verzorgd.

VRA deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van de vereniging in het kader van het goed laten verlopen van de competitie en evenementen.

VRA zal persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek: cookies

VRA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van bezoekers van onze site. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door een internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van een browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elk lid heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze AVG-officer. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de geëigende is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) is geanonimiseerd. Dit ter bescherming van uw privacy. VRA zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op verzoeken reageren. Verwijdering van gegevens gebeurt met inachtneming van de verplichte bewaartermijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer de indruk ontstaat dat VRA zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met VRA via secretaris@vra.nl, om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat een kind op één van de foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht een ouder hier bezwaar tegen hebben dan kan een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht of verwijdering van onderschriften) of complete verwijdering worden ingediend door een bericht te sturen naar onze AVG-officer.

Beveiliging

VRA neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er de indruk mocht zijn dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@vra.nl.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Privacyverklaring

Wijzigingen:

10 juli 2020: emailadressen aangepast.
25 april 2018: Eerste versie van de privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 10 juli 2020 2020. VRA behoudt zich het recht om deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

========================================================================

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures