How's That! 16 March 2022

Year 90 Issue 1

Help VRA - Doe mee met de Vriendenloterij

VRA gaat samenwerken met de VriendenLoterij!

Vriendenloterij

Wat gaat er gebeuren?

Op 2 november a.s. organiseren wij in de avond samen met de VriendenLoterij en een aantal leden van VRA een belactie om geld in te zamelen. Waarvoor? Er zijn meerdere projecten die we op deze manier met elkaar kunnen realiseren:

 • Prioriteit 1: het afbouwen van het clubhuis.
 • Prioriteit 2: het aanschaffen van een groot LED-scorebord op de plek waar vroeger het scorehuisje stond.
 • Prioriteit 3: een vaste ballenvanger voor veld 1 te realiseren opdat de ballen niet meer in de sloot terechtkomen;
 • Prioriteit 4: het neerleggen van een betonplaat voor het overbruggen van de sloot bij internationale events.

Met deze belactie zullen wij onze achterban vragen om deel te nemen aan de actie ‘Scoren voor uw Vereniging 2021’ van de VriendenLoterij, om geld bij elkaar te krijgen voor de laatste fase van de renovatie en nieuwbouw van het clubhuis en alles in orde te brengen voor het fantastische seizoen 2022!

Op 2 november tussen 18:15 en 22:00 uur kun je dus een telefoontje verwachten van een van onze vrijwilligers met de vraag of je wilt gaan meespelen met de VriendenLoterij voor VRA. Het is de moeite meer dan waard, want:

 • Minimaal 40% van de inleg van elk lot komt ten goede aan VRA, per saldo € 85 per lot per jaar
 • Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs, met élke dag winnaars van grote geldprijzen uit de maandelijkse trekking. Zo zijn er dagelijks winnaars van € 10.000,-. Elke zaterdag gaat er € 100.000,- uit en iedere maand € 1 MILJOEN! Nieuw: elk uur een winnaar! 365 dagen per jaar, 24 uur per dag een winnaar van € 1.000,-
 • De VriendenLoterij keert tijdens de actie ‘Scoren voor uw Vereniging 2021’ extra geldbedragen uit aan de vijf clubs, verenigingen en stichtingen die de meeste loten hebben verkocht

En daarnaast zullen we aan je vragen om in jouw netwerk van vrienden, buren, familie of werk zoveel mogelijk mensen te vragen een of meer loten te kopen of bij al aangekochte loten VRA als het goede doel aan te wijzen waarvoor je meespeelt.

Hoe meer loten we verkopen of omzetten op naam van VRA, hoe sneller we de renovatie en nieuwbouw kunnen afronden.

Het doel is om voor twee jaar in totaal 1200 loten te realiseren die VRA als goed doel aanwijzen. Daar gaan we samen voor toch?

En als deelnemer maak je maandelijks kans op fantastische prijzen tot wel € 1 MILJOEN!

Mocht je echt niet gebeld willen worden, geef dat dan aan door een mail te sturen naar secretaris@vra.nl

Omdat de opbrengsten van de VriendenLoterij niet direct beschikbaar zijn voor de club, hebben we daarnaast een tweede actie op poten gezet, "Help VRA over de finish", met dank aan de inzet van Tom van Nierop.

Couponactie: "Help VRA over de finish!"

Wij van VRA hebben met zijn allen onze nek uitgestoken. We hebben een kans gepakt door ons clubhuis te kopen, te renoveren, een stuk uit te breiden en een oefenhal te bouwen. Dat deden we om onze cricket-toekomst veilig te stellen tegen de overmacht van de hockeyclubs en om de wegvallende sponsorinkomsten te compenseren. Corona heeft echter ons robuuste financiële plan zo gedwarsboomd dat wij met het einde van de bouw in zicht net wat tijd en geld tekortkomen. Met elkaar kunnen wij dat oplossen door de club voor korte tijd met een klein bedrag te helpen. Enkele honderden euro’s voor enkele maanden of hooguit enkele jaren. Daar komt het op neer.

Hoe werkt het?

De club geeft coupons van 100 euro uit. Met de opbrengst kan de verbouwing van het clubhuis worden afgerond. De bedoeling is om de de coupons af te lossen uit de vergoedingen van de VriendenLoterij.

Om zoveel mogelijk opbrengsten te genereren uit de VriendenLoterij, moeten we ervoor zorgen dat de kopers van de loten (jijzelf of mensen uit jouw netwerk) VRA als goed doel aanwijzen. Voor ieder lot waarvoor ons dat lukt krijgen wij 85 euro, ongeacht of wij dat lot zelf verkocht hebben. Het geldt dus ook voor reeds verkochte loten.

Hoe doe je mee?

 • Koop een of meer coupons, bij voorkeur voor het einde van dit kalenderjaar, 2021.
 • Verkoop loten met VRA als goed doel en vraag bezitters van reeds verkochte loten om VRA als goed doel aan te wijzen. De coupons zullen worden afgelost naarmate de vergoedingen van de VriendenLoterij binnenkomen en in volgorde van uitgifte.

Als je bereid bent te helpen, stuur een mail aan de penningmeester; Peter zal je dan vertellen hoe het werkt en wat je moet doen.

Als we hier met zijn allen onze schouders onder zetten, kunnen we vol trots volgend seizoen ons complex op de TV-schermen zien schitteren tijdens Nederland-Engeland!

Doe allemaal mee!


English version:

VRA is going to collaborate with the VriendenLoterij (FriendsLottery)!

What is happening?

On November 2nd, we will organize a call action in the evening together with the VriendenLoterij and a number of members of VRA to collect money. What for? There are multiple projects we can realize together with this action:

 • Priority 1: to finish the new construction of the club house.
 • Priority 2: to place a LED scoreboard where once the old score house was.
 • Priority 3: to create a permanent structure to keep the balls out of the ditch of field 1.
 • Priority 4: to build a concrete platform to bridge the ditch in case of big international events.

With this call action we will ask our supporters to participate in the 'Scoring for your Club 2021' action of the VriendenLoterij, to raise money for the last phase of the renovation and construction of the clubhouse and to put everything in order for the fantastic 2022 season! On November 2, between 6:15 PM and 10:00 PM, you can expect a phone call from one of our volunteers asking if you want to play with the VriendenLoterij for VRA. It is more than worth it, because:

 • A minimum of 40% of the deposit of each ticket will go to VRA, in total € 85 per year per ticket
 • At the VriendenLoterij it is a prize every day, with winners of large cash prizes from the monthly draw every day. For example, there are daily winners of € 10,000. Every Saturday €100,000 goes out and €1 MILLION every month! New: a winner every hour! 365 days a year, 24 hours a day a winner of € 1,000
 • During the 'Scoring for your Club 2021' campaign, the VriendenLoterij pays extra amounts of money to the five clubs, associations and foundations that have sold the most tickets

In addition, we will ask you to ask as many people as possible in your network of friends, neighbours, family or work to buy one or more lottery tickets or to designate VRA as the charity for which they are playing among already purchased tickets.

The more lottery tickets we sell or designate already sold tickets to VRA, the faster we can complete the renovation and construction.

The target is to have 1200 tickets that designate VRA for a period of two years.

That's what we're going for together, right? And as a participant you have a chance to win fantastic prizes up to € 1 MILLION every month!

If you really don't want to be called, please indicate this by sending an email to secretaris@vra.nl

Because the profits of the VriendenLoterij are not immediately available to the club, we have also set up a second action, "Help VRA over the finish", thanks to the efforts of Tom van Nierop.

Coupon action: "Help VRA across the finish line!"

We at VRA have stuck our necks out. We took an opportunity by buying our clubhouse, renovating it, extending it and building a training hall. We did this to safeguard our cricket future against the force majeure of the hockey clubs and to compensate for the loss of sponsorship income. However, Corona has thwarted our robust financial plan so much that we are just short of time and money with the end of construction in sight. Together we can solve that by helping the club for a short time with a small amount. Several hundred euros for a few months or at most a few years. That's what it comes down to.

How does it work?

The club issues coupons of 100 euros. This allows the club to complete the last part of the construction. The aim is to repay the coupons to you with the proceeds from the VriendenLoterij.

In order to generate as much revenue as possible from the VriendenLoterij, we must ensure that the buyers of the lottery tickets (you or people from your network) designate VRA as a charity. For every ticket for which we succeed, we get 85 euros, regardless of whether we have sold that ticket ourselves. It therefore also applies to tickets that have already been sold.

So our request to you is:

 • Buy one or more coupons, preferably before the end of this calendar year, 2021.
 • Sell lottery tickets with VRA as a charity and ask owners of tickets already sold to designate VRA as the charity.

The coupons will be refunded as the proceeds of the FriendsLottery are entering and in order of issue.
If you are willing to help, send an email to the treasurer; Peter van Gulik will then tell you how it works and what to do.

If we all put our shoulders to the wheel, we can proudly see our venue shine on the TV screens during the Netherlands-England matches next season!

Join in together!

Openingsdag Jeugd op 24 april

De jeugd van VRA groeit en bloeit. Want onze prijswinnende Sidra heeft dit jaar een ongekend groot aantal jeugdteams ingeschreven. Het past helemaal in het streven van het Bestuur om VRA tot het regionale ontwikkelpunt voor cricket te maken. Dat begint haar vruchten inmiddels af te werpen.

Om het seizoen te openen worden alle jeugdleden op 24 april om 13:00 verwacht op VRA. Er zullen dan diverse wedstrijdjes gehouden worden, limonade gedronken en spelletjes gespeeld.

Openingswedstrijd VRA 1 op 23 april

De eerste competitiewedstrijd van het Eerste van VRA staat al op zaterdag 23 april op de agenda. Tegenstander is Salland, waar het Eerste nog een appeltje mee te schillen heeft.

Dat is een mooie gelegenheid om het nieuwe team van skipper Borren van dichtbij te komen aanmoedigen. Dat kan dan vanaf het verdubbelde terras, dat u natuurlijk gezien móet hebben.

Komt allen!

Opbouwdag 2 april

Beste Leden.

Het is weer zover, het nieuwe seizoen staat op het punt om te beginnen. Elk team heeft de hele winterperiode in de indoorhal kunnen trainen. Het wordt zo langzamerhand weer tijd om naar buiten te gaan. Maar voordat het zover is moet er, zoals elk jaar weer, eerst nog de velden en de netten in orde gemaakt worden om te cricket te kunnen spelen. Daar hebben wij iedereen voor nodig, hulp van elk team binnen VRA.

Zaterdag 2 April wordt de dag dat wij ons complex met de gehele club in orde maken. Na afloop zal er een verfrissend drankje voor de helpers klaar staan op de bar. Hoe meer mensen meehelpen, des te sneller is alles klaar voor het seizoen!

Dus meld je zo snel mogelijk bij thomasspits@vra.nl. Wij zien iedereen graag op zaterdag 2 april!

Clubkleding

Bestellen nieuwe VRA wedstrijdkleding ‘22

Het nieuwe seizoen nadert met rasse schreden en dus is het de hoogste tijd om je wedstrijdkleding weer uit de kast (of je tas) te trekken en te luchten. Ben je toe aan iets nieuws of heb je nog helemaal geen VRA-tenue, dan is zaak om onmiddellijk je nieuwe outfit te bestellen. Dat kan vanaf nu via de VRA-website en dient ook snel te gebeuren ivm lange levertijden vanuit China en de UK. Let wel: sinds 2 jaar is het verplicht in gekleurd clubtenue te spelen, de ‘good old whites’ worden niet meer toegestaan in competitieverband.

Voor de ZAMI-afdeling geldt bij uitzondering dat zij vooralsnog in onderling overleg met de captains kunnen besluiten wel of niet in gekleurde kleding te spelen. Ook voor de jeugd t/m U9 willen we nog een voorbehoud maken. Voor hen geldt dat hierover in overleg met de jeugdcommissaris, Sidra Raja, zal worden besloten. Wellicht wordt voor hen een goedkoper alternatief bedacht.

VRA-tenue

Het fraaie VRA-tenue is niet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Dus met de logo’s van onze sponsors op de mouwen, te weten de Amsterdamse investeringsmaatschappij Parcom (‘Unlock the potential’) en VR Shipping, een belangrijke expediteur op de trans-Atlantische route, gevestigd op de Antillen. Indien je dit tenue nog hebt hoef je dus niet persé te bestellen.

Bestellen

Alle VRA-kleding is uitsluitend via de VRA-website te bestellen en zal door onze Engelse leverancier Surridge Sport geproduceerd worden. Dat geldt ook voor de gekleurde wedstrijdkleding.** Belangrijk te weten is dat de full colour gedrukte wedstrijdkleding (shirt en trui) met een minimum oplage in Azië wordt gefabriceerd en een langere levertijd heeft.**

Logistiek en kostentechnisch gezien willen we daarom met name deze items gelijktijdig bestellen voor alle leden die dit willen. Zo kunnen we ook besparen op de leveringskosten. De broeken zijn weliswaar ook los via de website te bestellen, maar worden in dit geval als set tegelijk met de shirts besteld en geleverd. **Kortom, bestel uw essentiële kledingsets (shirt, trui, broek) nu direct centraal via de VRA-website. De eerste batch met bestellingen sluit donderdag 17 maart. **

Helaas zijn als gevolg van de situatie op de wereldmarkt en de Brexit de prijzen gestegen ten opzichte van vorige jaren. We hebben gelukkig een beperkte prijsstijging kunnen onderhandelen, echter we ontkomen niet aan een verhoging.

De aanbiedingsprijs met €5 korting voor een set (shirt en broek) bedraagt tot 1 april:

 • voor senioren €83 - incl. bedrukking, verzending, invoerrechten en BTW.
 • voor junioren €65 - incl. bedrukking, verzending, invoerrechten en BTW.

Ga voor de bestelprocedure, bestelling en betaling naar de speciale VRA-bestelpagina.

Om het gemakkelijk te maken is dit jaar voor de standaard wedstrijdkleding een online bestelformulier op de VRA-site gemaakt, waarmee je kunt bestellen en meteen ook kunt afrekenen. Dit zal worden gebruikt voor de verzamelorders vanuit VRA. Voor alle overige, niet essentiële items word je doorverwezen naar de VRA-shop op de Surridge website.

Deadlines en levertijd

De levertijd van de gekleurde wedstrijdkleding is volgens de leverancier ca 6 weken. Het is daarom van groot belang dat alle bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 18 maart a.s. geplaatst worden. Ben je te laat, dan volgt nog een batch op 31 maart maar heb je je kleding pas 2 weken later binnen. Reageer snel, dan is de kleding nog tijdig voor het begin van het seizoen binnen om aan iedere speler te worden uitgereikt.

Van de voorzitter

Van de voorzitter – 13 maart 2022

Lieve cricketvrienden en -vriendinnen,

Na 2 seizoenen die in hoge mate door Corona beïnvloed werden, staan we hopelijk aan het begin van een volledig, fantastisch en spectaculair cricketjaar op VRA. Alle voortekenen zijn goed in ieder geval!

Er wordt gelukkig weer volop getraind in de indoor-crickethal, zowel door VRA-teams als door de KNCB en andere cricketclubs. Na alle Coronarestricties is het heerlijk om te zien dat er nu al volop wordt gecricket en dat wij onze droom over 12 maanden per jaar cricket op VRA waarheid zien worden. Laten we hopen dat we in 2022 en daarna geen last meer hebben van Coronamaatregelen en voluit kunnen gaan in een volledig seizoen!

Dit stukje wordt geschreven door een trotse voorzitter.

VRA heeft in haar geschiedenis nog nooit zoveel spelende leden gehad; er zijn in het seizoen 2022 bij de senioren 7 zondagteams, 3 ZAMI-teams en 24 spelende damesleden te bewonderen op onze club. En, voor de toekomst van de club zeer belangrijk, in elke jeugdcategorie in ieder geval 1 team, maar bij de jongere jeugd zelfs 2 teams op VRA. Drukte op de velden dus in 2022!

Daarnaast belooft het een spectaculair seizoen te worden met 2 interlandseries op onze mooie club. Op 31 mei, 2 en 4 juni speelt het Nederlands XI-tal tegen de West-Indies en op 17, 19 en 22 juni neemt Nederland het op tegen Engeland. Vergeet niet uw kaarten te bestellen op www.kncb.nl!

We zijn op dit moment ontzettend hard bezig om ervoor te zorgen dat het clubhuis en de hal helemaal af zijn wanneer de wedstrijden starten. Om dat voor elkaar te krijgen, is nog steeds uw hulp nodig; dat kan door het ter beschikking stellen van uw twee rechterhanden en/of uw financiële bijdrage. Zoals u weet, zijn wij een van de goede doelen van de VriendenLoterij en voor VRA is deze loterij een zeer belangrijke pijler in de financiering van de bouw en verbouwing. Ook kunt u coupons aanschaffen bij onze penningmeester. Over de mogelijkheden om VRA financieel te ondersteunen leest u verderop in deze HT meer.

Daarnaast zijn wij, samen met de KNCB, op zoek naar vrijwilligers die tijdens de 2 interlandseries willen helpen alles in goede banen te leiden, zowel op als rond het veld. Verderop in deze HT vindt u informatie hoe u zich kunt aanmelden als vrijwilliger.

Het wordt ook een spannend seizoen, zeker voor ons vlaggenschip VRA1.

De competitiestructuur, waarover verderop in de HT meer informatie, en de afwezigheid van enkele spelers vanwege verplichtingen voor het Nederlands XI-tal maken, dat wij alle zeilen bij zullen moeten zetten om in de Topklasse te blijven. Uw aanmoedigingen zijn dit jaar nog meer nodig dan ooit!

Helaas hebben we daarnaast afscheid moeten nemen van een aantal belangrijke spelers voor het eerste. Ben Cooper heeft besloten niet langer in en voor Nederland te spelen. Dat is ontzettend jammer; wij hadden hem graag grote zessen zien slaan tegen WI en Engeland, maar ook in de competitie. Ben is van grote waarde geweest voor VRA, zowel op als naast het veld en het is verdrietig dat hij niet meer terugkomt in 2022. Daarnaast is er dan toch echt een einde gekomen aan de cricketcarrière van Eric Szwarczynski. Hij had het al een paar seizoenen aangekondigd, maar in 2021 heeft hij de knoop definitief doorgehakt. Gelukkig blijft hij achter de schermen nog wel betrokken bij VRA en zal hij zich bezighouden met het selectiebeleid van VRA1.

Er zullen gelukkig ook wat nieuwe gezichten rondlopen op de club; over de nieuwe spelers van VRA1 in een latere HT meer informatie.

Het bestuur is, samen met een harde kern vrijwilligers, hard bezig om alles in orde te maken voor het seizoen, dat officieel al op 23 april van start gaat. We hopen u allemaal te zien op onze prachtige locatie in het Amsterdamse Bos!

Dorien Kolen Kerklaan


In memoriam - Wim de Groot (1945 - 2021)

23 november 2021

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Willem de Groot is overleden.

Voor vele leden van VRA en de Nederlandse cricketwereld was Wim een vertrouwde verschijning. Zonder ooit een cricketbal gebowled of een run geslagen te hebben, heeft Wim de cricketsport dertig jaar geleden in zijn armen gesloten en is daarna niet meer weg te denken geweest.

Het begon ergens eind tachtiger jaren. Ons Eerste team worstelde ook toen al met het aantrekken van voldoende scorers. Aangezien onze voorzitter, Sieb Mulder junior, dat niet kon aanzien, nam hij het scoreboek zelf ter hand. Ons scorebord (ook al van de hand van Sieb) had daardoor een vacature. Nu wilde het toeval dat op dat moment Willem de Groot net klaar was met zijn wijk. Hij was namelijk postbesteller bij de PTT en fietste voor zijn werk door heel Amstelveen en dus ook door het Amsterdamse Bos. Het was hem al eerder opgevallen dat er tussen alle hockeyvelden zich iets bijzonders afspeelde dat zijn aandacht trok. Die sport op die mooie groene grasvelden met van die mannen in strakke witte outfits en die rode bal interesseerde hem mateloos. Maar zijn aandacht ging vooral naar dat bijzondere apparaat aan de rand van het veld. Daar stonden allerlei getallen op die bij elke gebeurtenis op het veld weer opgehoogd werden met een slinger aan een van de touwen die eronder hingen.

Op een dag was Wim de bediener van het scorebord en iedereen vond dat uiterst vanzelfsprekend. Scorers van het Eerste vonden in het scorebord een referentie. Als er een verschil met het boek was geconstateerd, lag het in 9 van de 10 gevallen aan de scorer, want Wim ontging niks.

Gaande het seizoen begon hij zich steeds meer in het spel te verdiepen en was vrijwel bij elke thuiswedstrijd van het Eerste te vinden langs het veld. Wim had in zijn jeugd niet het geluk gehad om met cricket in aanraking te zijn gekomen. Fietsen was zijn grote passie. Daarom fietste hij dan ook naar de uitwedstrijden toe.

Wim had het niet breed. Maar dat weerhield hem er niet van om menigmaal donateur van de Ballenactie te zijn. Ook doneerde hij aan de Jeugd en de Dames, want hij zag precies waar de middelen nodig waren om de cricketsport verder te ontwikkelen.

Wim de Groot is een typisch voorbeeld van de grote aantrekkingskracht van de cricketsport. Geheel uit het niets ontbrandde de vonk in zijn hart. En op vele Nederlandse cricketvelden was hij bekend en werd hij omarmd alsof Wim er al van jongs af aan bij hoorde. Want Wim hoorde bij ons.

VRA denkt met liefde en dankbaarheid terug aan al die mooie jaren waarin Wim op de club aanwezig was om zijn cluppie te steunen. We wensen zijn familie en dierbaren alle sterkte.

Harold Horsman

Secretaris van VRA

Topklasse dit jaar anders dan anders

Update Topklassecompetitie 2022

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een sterk eerste team. De competitie zal heel zwaar worden; er spelen in totaal 12 teams in de Topklasse, omdat de KNCB vorig jaar weliswaar de wens heeft gehonoreerd om geen degradatie toe te passen, maar wel de kampioen van de Hoofdklasse (en alle klassen daaronder) te laten promoveren. Dat geeft natuurlijk de nodige problemen, dat was te voorzien. In 2022 bestaat de Topklasse dus uit 12 teams, waarvan er aan het einde van het seizoen 2 direct degraderen en de nummer 10 zal tegen de kampioen van de Hoofdklasse moeten spelen om degradatie te voorkomen. Er staat dus nogal wat op het spel. In de eerste helft van het seizoen zijn de 12 teams verdeeld over 2 poules van 6 teams die een volledige competitie spelen (VRA zit bij VOC, VCC, Dosti, Salland en Excelsior in poule B). De teams die bij de eerste 3 in hun poule eindigen gaan met de nummers 1 t/m 3 uit poule A strijden om het kampioenschap. De 3 teams die onderaan eindigen in hun poule gaan met de nummers 4 t/m 6 uit poule A strijden tegen degradatie.

Schematisch ziet dat er als volgt uit (met dank aan de competitieleider):

TK:

 • 2 poules van 6 teams
 • Plaatsing in poules op basis van de rangschikking 2021 en poule-indeling volgens het ‘snake system’          
  • POULE A: NRS. 1, 4, 5, 8, 9, TK (2021) + NR. 2 HK (2021)
  • POULE B: NRS. 2, 3, 6, 7, 10 TK (2021) + NR. 1 HK (2021)
 • Fase 1: volledige competitie in beide poules (10 wedstrijden per team)
 • Top 3 teams van beide poules gaan naar de top-poule (totaal 6 teams), onderste 3 teams naar bottom-poule waar dan ook 6 teams in zitten
 • Fase 2: uit en thuiswedstrijden gespeeld tegen de 3 elftallen waar, in Fase 1, niet tegen gespeeld is. De punten van fase 1 worden meegenomen naar fase 2 (6 wedstrijden per team)
 • Fase 3: kampioenschap finales:
  • Preliminary Final: nr. 1 – nr. 2
  • Semi-final 1: nr. 3 – nr. 4
  • Semi-final 2: verliezer Preliminary Final – winnaar semi-final 1
  • Grand Final: winnaar Preliminary Final – winnaar semi-final 3
 • Degradatie:
  • De nr. 11 en 12 degraderen automatisch
  • De nr. 10 speelt een promotie-degradatie wedstrijd tegen de kampioen van de HK. Winnaar blijft/gaat naar TK 2023

Hopelijk wordt het wedstrijdschema snel bekendgemaakt, zodat u de wedstrijden in uw agenda kunt zetten. Wij zien u graag op het terras van VRA om de mannen aan te moedigen!

Kampioenen van 2021

Kampioenen van 2021

Het lijstje met kampioenen van het afgelopen jaar is vorige week nog langer geworden. Na een uitspraak van de Commissie van Beroep is VRA 5 ook toegevoegd aan de kampioenenreeks. Dat maakt een totaal van 4 kampioenen:

 • VRA 2
 • VRA 4
 • VRA 5
 • VRA Under 15
Team Klasse Resultaat
VRA 1 Topklasse Vierde
VRA 1 Topklasse Twenty20 Tweede
VRA 2 Overgangsklasse B EERSTE
VRA 3 Klasse 2A Zesde
VRA 4 Klasse 2B EERSTE
VRA 5 Klasse 3C EERSTE
VRA ZAMI 1 Klasse Zami 4 Zesde
VRA ZAMI 2 Klasse Zami 4 Vijfde
VRA ZAMI 3 Klasse Zami 1 Vierde
VRA Dames Hoofdklasse Derde
VRA Under 15 Under15 B EERSTE
VRA Under 15 Under15 Extra Twaalfde
VRA Under 13-1 Under13 B Derde
VRA Under 13-2 Under13 B Zevende
VRA Under 11 HB Under11 HB B Derde
VRA Under 11 ZB Under11 ZB Derde

Vriendenloterij

Heeft u al loten van de Vriendenloterij?

Met elk lot dat SV VRA steunt, komt er elke maand geld binnen voor de club. En dat is heel hard nodig.

Lees er meer over op de speciale Vriendenloterijpagina

Koopt allen coupons

Omdat corona een grote druk heeft gezet op onze cash-flow, kunt u de club helpen met het betalen van de lopende rekeningen door coupons te kopen. Deze coupons worden te zijner tijd weer terugbetaald als de exploitatie van het clubhuis en de indoorhal weer boven jan zijn.

Lees er meer over op de speciale Couponpagina

Bouwwerkzaamheden in volle gang

We keep on building.

We’re in the middle of the building process. Working together and under the guidance of an electrician, carpenter and plumber Peter, Benno, Harold, Rik and myself are building the last phase of our new venue. Due to the rising cost of building it is the only way to finish the building and we’re still short of money due to the lack of income. So any participation of our members is appreciated.

At the moment we’re focusing on the 1st floor (the office, bathrooms, longroom2). We hope to finalize most of the woodwork this week and start applying the plasterboards next week and then the paintwork can start.

End of March we’ll start work on the ground floor. The new dressing room and workshop/storage. Early May the new kitchen will be placed.

There are a lot of projects that could be handled by members. And from my own experience I can say that in addition to being instructive, it is also very satisfying to watch the progress at the end of the day.
We can use help any day with simple construction support, but we absolutely need help placing the pavement tiles on the new terrace and painting the walls and ironwork in the next two weeks. For the pavement tiles, we need a group of 4-6 people to make this a ‘lighter’ job. Could be done in 1-2 days. Just send me a text at +31622516354 and come built together.

Theo


We blijven bouwen.

We zitten midden in het bouwproces. Samen en onder begeleiding van een elektricien, timmerman en loodgieter bouwen Peter, Benno, Rik, Harold en ik aan de laatste fase van ons cricket centrum. Door de stijgende bouwkosten is het de enige manier om het gebouw af te krijgen en door gebrek aan inkomsten komen we nog steeds geld tekort. Dus participatie in elke vorm van de leden is welkom.

Op dit moment richten we ons op de 1e verdieping (het kantoor, badkamers, longroom2). We hopen deze week het meeste houtwerk af te hebben en volgende week te beginnen met het aanbrengen van de gipsplaten en dan kan het schilderwerk beginnen.

Eind maart starten we met de werkzaamheden op de begane grond. De nieuwe kleedkamer en werkplaats/opslag. Begin mei wordt de nieuwe keuken geplaatst.

Er zijn veel projecten die door leden kunnen worden uitgevoerd. En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het naast leerzaam ook erg bevredigend is aan het eind van de dag de voorgang te aanschouwen.
We kunnen elke dag hulp gebruiken met eenvoudige bouwondersteuning, maar we hebben zeker de komende twee weken hulp nodig bij het plaatsen van de stoeptegels op het nieuwe terras en het schilderen van de muren en het ijzerwerk. Voor de stoeptegels hebben we een groep van 4-6 personen nodig om er een ‘lichtere’ klus van te maken. Kan in 1-2 dagen worden gedaan. Stuur me een sms op +31622516354 en bouw mee.

Theo

Bereikbaarheid / Accessibility VRA

Graag wijzen wij u er op dat de gebruikelijke routes naar VRA sinds begin dit jaar in ere hersteld zijn. Wat heet, we worden omringd door prachtige, vers aangelegde wandel- en fietspaden. Het bruggetje vanaf de grote parkeerplaats Emmakade is voorzien van nieuwe fundering en weer veilig begaanbaar.

Ook de bewegwijzering in het Bos is aangepast, met dank aan het Amsterdamse Bos. Op alle borden staat nu VRA Cricket waar voorheen alleen VRA vermeld werd, hetgeen ons complex nu voor veel (buitenlandse) bezoekers beter vindbaar maakt.

Geen autoverkeer
Dit alles houdt in dat de regelgeving in het Bos weer streng gehandhaafd wordt. Dat betekent, ook voor diegene die dat nog niet beseffen, dat de toegangspaden zoals gezegd uitsluitend voor wandelaars en fietsers bestemd zijn, zoals de borden ook aangeven. Het is dus NIET toegestaan hier met auto’s te rijden! U riskeert een boete van €105. Dat u regelmatig toch enkele auto’s aan de achterzijde van de hal ziet staan komt omdat deze auto’s over een ontheffing beschikken, met de nieuwbouw te maken hebben of moeten laden dan wel lossen. Auto’s die onrechtmatig op VRA-terrein parkeren riskeren het terrein niet meer te kunnen verlaten wanneer het hek wordt afgesloten.

Parkeren
Voor iedereen die VRA bezoekt voor trainingen, wedstrijden of evenementen geldt dat er geparkeerd dient te worden in de parkeervakken langs de Nieuwe Kalfjeslaan of op een van de omringende parkeerterreinen. De meest logische plek is de grote parkeerplaats aan het eind van de Nieuwe Kalfjeslaan. Van daar is het slechts een paar honderd meter lopen naar onze hoofdingang.

Fietsen en scooters
Aan de achterzijde van het clubhuis en crickethal (te bereiken via de achteringang) zijn fietsenrekken geplaatst. Het is dan ook de bedoeling dat alle fietsen of scooters van leden of bezoekers hier worden geparkeerd. Dus niet meer voor of naast het clubhuis en ook niet bij de ingang van de tennisclub en de kooi. Verkeerd geparkeerde fietsen worden verplaatst. En dan nog iets: het is logischerwijs streng verboden om over het gras te fietsen, iets dat vorig seizoen helaas regelmatig gebeurde.

A few important points about accessibility VRA

No car traffic in the Bos
Traffic regulations in the Amsterdamse Bos are again strictly enforced. This means, even for those who are not yet aware of this, that the access paths are exclusively intended for walkers and cyclists, as the road signs indicate. It is therefore NOT allowed to drive here with cars! You risk a fine of €105. The fact that you regularly see a few cars at the rear of the cricket hall is because these cars have an exemption, have to do with the new construction works or have to load or unload. Cars that park illegally on the VRA site risk being unable to leave the site when the gate is locked.

Parking
Anyone who visits VRA for training sessions, competitions or events must park in the parking spaces along Nieuwe Kalfjeslaan or in one of the surrounding car parks. The most logical place is the large parking lot Emmakade at the end of Nieuwe Kalfjeslaan. From there it is only a short walk to our main entrance
.

Bicycles and scooters
Bicycle racks have been placed at the rear of the clubhouse and cricket hall (accessible via the rear entrance). It is therefore the intention that all bicycles or scooters of members or visitors are parked here. So no longer in front of or next to the clubhouse and also not at the entrance of the tennis club and the nets. Incorrectly parked bicycles will be removed. And then something else: it is strictly forbidden to cycle on the grass, something that unfortunately happened regularly last season.

Thank you for your cooperation.

Vrijwilligers voor 6 ODI's gezocht

Vrijwilligers gezocht voor de 2 interlandseries op VRA

Volunteers needed for the 2 international series at VRA

Zoals je weet, worden er in mei en juni 2 belangrijke interlandseries gespeeld op VRA.

 • 31 mei, 2 en 4 juni speelt het Nederlands elftal tegen de West-Indies
 • 17, 19 en 22 juni speelt het Nederlands elftal tegen Engeland

Samen met de KNCB zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor allerlei taken op en rond het veld.

Dit geldt voor de dagen waarop wordt gespeeld, maar zeker ook de periode voorafgaand aan en na afloop van de series en de “vrije” dagen tussen de wedstrijden.

Kortom, van 27 mei t/m 7 juni en van 14 t/m 25 juni hebben wij jouw hulp nodig!

Dit is ook een supermooie gelegenheid om van dichtbij naar de wedstrijden en trainingen te kijken, terwijl je daarnaast de club helpt!

Nadere info volgt, maar als je jezelf al wilt aanmelden, dan kan dat nu al door je aan te melden via de link


Volunteers needed for the 2 international series at VRA

As you all know, there will be 2 important series at VRA in May and June 2022.

 • On May 31, June 2 and 4 the Dutch XI will play against the West-Indies
 • On June 17, 19 and 22 the Dutch team will play against England

Together with the KNCB we are looking for volunteers for all kinds of jobs on and off the field. This applies to the match days, but also for the days before and after the series and the days in between the matches.

So, from May 27 – June 7 and from June 14 – June 25 we need your help!

This also offers an excellent opportunity to watch the matches and practices from a close range while helping your club!

Further information will follow, but if you already want to sign up as a volunteer, you are invited to apply through the link

Dank je!

Thank you!

Buitentrainingen

Buitentrainingen beginnen op maandag 11 april. Het gedetailleerde schema wordt zo snel mogelijk vastgesteld.

Competitiezaken

De start van het seizoen begint extra vroeg voor het Eerste. Al op 16 april speelt het een oefenwedstrijd om de week erna al meteen de eerste competitiewedstrijd te spelen.

Dit jaar zijn er zeven (7!) zondagteams die VRA vertegenwoordigen. Op zaterdag zijn er opnieuw 3 Zami-teams actief. De Dames beginnen zodanige groeistuipen te krijgen, dat er zelfs al voorzichtig gesproken wordt over een tweede team. De competitiewedstrijden beginnen zoals gewoonlijk begin mei.

Ook de Jeugd is stevig aan het uitbreiden. Er zijn dit jaar 9 jeugdteams. En de aanmeldingen blijven maar binnenkomen. Een luxeprobleem van jewelste.

Jeugdzaken

Jeugdzaken

Binnenkort start weer het cricket competitie seizoen. We zijn afgelopen jaar enorm gegroeid met onze jeugd. Dit jaar hebben we 9 jeugdteams. Teams in alle leeftijdscategorieën. Het is zo fijn om te zien dat cricket aan het groeien is. Hopelijk kunnen we elkaar gemotiveerd houden en doorzetten met de groei.

Door alle omstandigheden (corona maatregelen) hebben we toch een mooie indoor seizoen kunnen draaien. Met het start van het zomerseizoen (verwachting april) wordt het winterseizoen van indoor trainingen afgerond. We zullen zo snel mogelijk meer informatie verstrekken over de data en planning van de zomer trainingen.

De competitie voor jeugd start vanaf mei tot en met half juli en daarnaast in augustus/september. De eerste fase van het seizoen zal aanvangen op zondag 8 mei en zal op zondag eindigen 10 juli. In deze periode zal zoveel mogelijk jeugdwedstrijden ingepland worden. \
Op 8 mei wordt het seizoen afgetrapt met:

 • U9 en U11 NK Tip & Run & C4U festival (locaties worden nog bekend gemaakt)
 • U13 t/m U17 festivals (T10) en clinics (locaties worden nog bekend gemaakt)

Op 28 augustus starten we met kruisfinales, finales en T10 toernooien. Deze laatste 4 weekenden worden minimaal 2 speeldagen voor alle teams georganiseerd.

Om communicatie en begeleiding voor alle teams goed te laten lopen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die graag mee willen helpen met scoren, umpire, teambuilding en communiceren in de team en met externe team. We hopen op vrijwillige aanmeldingen van ouders op jeugd@vra.nl.

Op 24 April 2022 willen we competitie seizoen opening houden op VRA, om weer alle jeugdleden en ouders te verwelkomen en samen het seizoen in de lijden. Hopelijk zien we elkaar zo snel mogelijk.

Sidra

Aankondiging ALV 22 april

VRA Algemene Ledenvergadering 2022

Het Bestuur nodigt alle leden en donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Locatie: VRA Clubhuis

Datum: 22 april 2022

Aanvangstijd: 20:00 (clubhuis open om 18:00)

Aangezien er veel nieuws te zien is, raden wij u aan om vroeg te komen. Er is dan tevens gelegenheid om de vergaderstukken in te zien.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
5. Financieel jaarverslag 2021
6. Verslag kascommissie
7. Decharge Bestuur over 2021
8. Statutenwijziging

PAUZE

9. Begroting 2022
10. Ontwikkelingen clubhuis, nieuwbouw en verbouwing
11. Fundingcampagnes (Vriendenloterij, coupons, wedstrijdballen)
12. De toekomst van VRA
13. Zomer- en winterseizoen 2022
14. KNCB-zaken
15. Rondvraag
16. Sluiting

Stumped

Terwijl de wereld opnieuw in brand staat, ontwaakt een nieuw cricketseizoen. Hoezeer een doldrieste dictator met een minderwaardigheidscomplex ook probeert om roet in het eten te gooien en hoe groot het verlies Shane Warne ook is voor de hele cricketwereld, niets weerhoudt een klein, maar vastberaden cricketclubje om het hoofd boven water te houden. Er zijn zelfs tekenen van ongekende groei waar te nemen.

In deze eerste uitgave van het negentigste jaar van de How's That, staan diverse artikelen waarin de hoop en de verwachting van groei en optimisme de boventoon voeren. Omdat het goede tijden zijn om lid te zijn van een cricketclub als VRA. Mensen hebben elkaar nodig om door moeilijke tijden te komen. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar als Morten Kriek, een actief en betrokken VRA-lid en vechtend tegen kanker, zijn hele netwerk inzet om tientallen mensen uit Ukraine onder te brengen bij gastgezinnen in Nederland.

Maar het wordt ook zichtbaar als gewaardeerde leden als bijvoorbeeld Theo Lindemann, Harm-Jan Wilts en Louis Collignon, aangevoerd door penningmeester Peter van Gulik, zich belangeloos inzetten om de nieuwbouw van ons clubhuis op tijd klaar te krijgen voor de 6 ODI's tegen West-Indies en Engeland die we vanaf eind mei op ons terrein mogen hosten. Er wordt volop geboord en getimmerd dat het een lieve lust is, want het moet op tijd klaar zijn en er is nog zo veel te doen.

En iedereen kan nog steeds meehelpen. Met kleine dingen en grote dingen. Je kan de handen uit de mouwen komen steken op de club. Maar als je minder handig bent of weinig tijd hebt, kan je ook loten van de Vriendenloterij of coupons kopen; je kan zelfs een belastingvrije schenking doen!
Lees er alles over in deze eerste How's That van 2022. En mocht er nog ergens een eindredacteur rondlopen, dan is die van harte welkom om regelmatig een volgende te produceren. Want er is behoefte aan een verbindende schrijver met oog voor wat nodig is

Corona bleek slechts een voorbode te zijn van wat er nu gebeurt in de wereld. Daar zijn we wonder-boven-wonder bovenop aan het komen. En ook de nieuwste crisis gaan we te boven komen. Door elkaar te helpen. Door de club te helpen.

Want de club: dat zijn wij.

Red.

PS. De titel van dit redactioneel verwijst naar de online podcast, Stumped waarin aandacht wordt gegeven aan cricket in Ukraine. Kobus Olivier is de enthousiaste president van de de Oekraiense Cricketfederatie en woont in Kyiv. Luister naar dit inspirerende en optimistische geluid uit een land waar moed en wanhoop zo dicht bij elkaar liggen.

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures