Coronamaatregelen 2021

Beste leden,

Het cricketseizoen gaat ook dit jaar weer gepaard met maatregelen tegen de verspreiding van Corona. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet. Onthoud ze alstublieft en houd VRA een veilige plek.

Het VRA Bestuur


Dear members,

This cricket season will also be accompanied by certain measures to stop the spread of Corona. We have put them together for you. Please memorize them and keep VRA a safe place.

The VRA Board


Corona-maatregelen op VRA

Laatst gewijzigd: 14 april 2021

Algemene regels RIVM

 • Gebruik te allen tijde uw gezond verstand.
 • Blijf thuis als u een van deze symptomen heeft: hoesten, niezen, kortademigheid, een loopneus of koorts (> 38°C).
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of kortademigheidsklachten heeft.
 • Blijf minimaal 10 dagen thuis na uw laatste nauwe contact met iemand die positief heeft getest voor Corona.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen buiten uw huishouden.
 • Draag een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimten.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Was uw handen zeer regelmatig grondig met water en zeep.
 • Raak uw gezicht niet aan.
 • Geen handen schudden.
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Regels voor spelers op VRA

 • Houd je aan de algemene regels voor iedereen
 • Volg altijd de instructies van de trainers en clubvertegenwoordigers.
 • Blijf bij je groep.
 • Het clubhuis is gesloten.
 • Er is na de trainingen of wedstrijden geen gelegenheid om te verkleden, te douchen of een consumptie te kopen. Breng je eigen drankjes en eten mee.
 • De crickethal is gesloten. Alle trainingen vinden buiten plaats (Enige uitzonderingen daarop zijn VRA1, het VRA-dameselftal en de KNCB-topteams die op VRA trainen).
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten met hun team sporten. Zij mogen met elkaar wedstrijden spelen.
 • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen bij de sportvereniging buiten sporten. Zij mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. 
 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportvereniging met maximaal 4 mensen sporten.
  Zij houden altijd 1,5 meter afstand.

Regels voor ouders op VRA

 • Houd u aan de algemene regels.
 • Breng uw kinderen niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint.
 • Ouders zijn niet toegestaan binnen de poorten van VRA en mogen geen gebruikmaken van het clubhuis of andere VRA-faciliteiten.
 • Ouders dienen hun kind(eren) af te zetten en weer op te halen op het voetpad buiten de hoofdingang van VRA.
 • Volg nauwgezet de instructies van de trainers en de clubvertegenwoordigers.
 • Slechts één ouder mag het kind brengen of halen.
 • Het clubhuis en de voorzieningen zijn voor ouders gesloten, ook als er wel andere activiteiten plaatsvinden in het clubhuis, zoals bouwwerkzaamheden of KNCB-trainingen.

Deze pagina wordt bijgehouden op de VRA website: Coronamaatregelen 2021


ENGLISH VERSION

Corona-measures at VRA

Last changed at: April 14th, 2021

General measures RIVM

 • Always use your common sense
 • Stay at home if you experience these symptoms: coughing, sneezing, shortness of breath, running nose or fever (> 38°C).
 • Stay at home if someone in your household has a fever or shortness of breath.
 • Stay at home for a minimum of 10 days if you have been in close contact with someone who has tested positive for Corona.
 • Keep 1,5 meters distance from anybody outside your household.
 • Wear a mouth mask in indoor public places and wherever applicable.
 • Cough and sneeze in your elbow.
 • Regularly wash your hands thoroughly with water and soap.
 • Don’t touch your face with your hands.
 • Don’t shake hands.
 • People from the same household don’t need to keep 1,5 meters distance.

Rules for players/members at VRA

 • Stick to the general measures from the RIVM
 • Always follow the guidance and instructions from the coach/trainer and the VRA staff.
 • Stay with your group/team at VRA.
 • The VRA pavilion is closed.
 • There is no possibility to change clothing, take a shower or buy drinks or snacks at VRA. Bring your own food and drinks to practice.
 • The indoor cricket hall is closed. All practices are outdoors. (The only exceptions are VRA1, the VRA ladies’ team and the KNCB top teams that practice at VRA).
 • Children and adolescents ≤ 26 years of age are allowed to play and practice cricket outdoors in a group or team at their own club.
 • Adults ≥ 27 years of age can practice cricket at their own club in groups with a maximum of 4 people per group.
  At all times they have to keep a distance of 1,5 meters.

Rules for parents at VRA

 • Stick to the general rules from the RIVM.
 • Don’t drop your child(ren) at VRA earlier than 10 minutes before their practice starts.
 • Parents are not allowed inside the VRA gates and cannot use the pavilion or other VRA facilities.
 • Parents need to drop their child(ren) off and pick them up at the footpath outside the VRA gate.
 • Always follow the guidance and instructions from the coach/trainer and VRA staff.
 • Only one parent per household can accompany the child(ren) to the VRA entrance or pick them up again.
 • The pavilion and other VRA facilities are closed for parents, even if there are other activities, such as building or a KNCB practice, going on.

This page will be updated at the VRA website: Coronamaatregelen 2021

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures