VRA Algemene Ledenvergadering

14 maart 2020 -

Geacht lid van VRA,

Het bestuur van de Amsterdamse Sportvereniging VRA nodigt u hierbij van harte uit om voorafgaand aan het nieuwe seizoen, de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2020 bij te wonen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING op vrijdag 17 april 2020 om 20:00 uur op het clubhuis van VRA.

De jaarstukken en notulen zijn zoals gebruikelijk ter plekke inzichtelijk vanaf 19:30, en kunnen desgewenst van tevoren naar individuele leden gezonden worden.

Deze datum is uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Ter voorbereiding op nog strengere maatregelen die door de overheid kunnen worden genomen, heeft het Bestuur alvast besloten om de ALV ook online toegankelijk te gaan maken. Daarmee wordt nog steeds voldaan aan de statuten en het stelt iedereen in staat om de vergadering veilig en op elke gewenste locatie te kunnen bijwonen; zowel via de computer als ook via de telefoon. Instructies voor het online bijwonen zullen separaat worden verstuurd naar de leden op het bij ons bekende e-mailadres. Controleer alvast of het juiste e-mailadres bij VRA bekend is door in te loggen op www.vra.nl

Wij hopen u op 17 april in groten getale te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van VRA

Agenda:

Opening

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Notulen vorige ALV
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Bestuurswisseling
  • Nigel Drenthe treedt af als Secretaris
  • Harold Horsman treedt aan als Secretaris
  • Theo Lindemann treedt aan als Commissaris
  • Thomas Spits treedt aan als Commissaris
 7. Vrijwilligerscommissie
 8. Seniorenteams in 2020
 9. Jeugd in 2020
 10. Activiteiten komend seizoen
 11. Ontwikkelingen aankoop clubhuis, nieuwbouw en verbouwing
 12. KNCB-zaken
 13. Begroting 2020
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

*

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures