ALV op donderdag 28 maart 2024

VRA Algemene Ledenvergadering 2024

Het Bestuur van V.R.A. nodigt alle leden van de vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Locatie: VRA Clubhuis

Datum: donderdag 28 maart 2024

Aanvangstijd: 20:00 (clubhuis is open om 18:00)

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen vorige ALV

4. Jaarverslag 2023 van de secretaris

5. Financieel jaarverslag 2023

6. Verslag kascommissie

7. Decharge Bestuur over 2023

PAUZE

8. Begroting 2024

9. Ontwikkelingen clubhuis, nieuwbouw en verbouwing

10. Fundingcampagnes (Vriendenloterij, coupons, wedstrijdballen)

11. Zomer- en winterseizoen 2024

12. KNCB-zaken

13. Rondvraag

14. Sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 26 maart opvraagbaar bij de secretaris.

Machtiging

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u uw stem voor de vergadering toch laten tellen, geef dan een machtiging aan een ander betalend lid van VRA. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende machtigingsformulier voorafgaand aan de vergadering naar secretaris@vra.nl.

Wij verwachten u in groten getale te kunnen begroeten.

Het Bestuur van VRA

Our Sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures