Teja Nidamanuru Head of Cricket Development and captain of VRA 1.

Aankondiging:

See English version below

VRA heeft Teja Nidamanuru aangesteld als Head of Cricket Development en captain van VRA 1.

Beste VRA-leden,

Met veel plezier en hoge verwachtingen willen wij een belangrijke ontwikkeling binnen onze vereniging met jullie delen.

We zijn heel blij dat Teja Nidamanuru de rol van Head of Cricket Development op zich neemt en tegelijkertijd het eerste team zal gaan aanvoeren. Beide rollen vragen om leiderschap, strategisch inzicht en toewijding aan onze club, en daarover heeft Teja vorig jaar al laten zien ruimschoots te beschikken.

landscape versie 620x803
landscape versie 620x803

Met zijn uitgebreide cricketkennis en aanzienlijke staat van dienst zal hij de drijvende kracht zijn achter onze initiatieven om het cricket op VRA naar een hoger niveau te tillen en onze teams te inspireren. De rol van Head of Cricket Development omvat het transformeren van het cricketprogramma, toezicht houden op de teamselecties, opstellen van het coachingprogramma voor alle teams en een krachtig jeugdprogramma samenstellen, waarmee de jeugdspelers van onze club klaargestoomd zullen worden voor de toekomst.

Tegelijkertijd zal Teja als aanvoerder van ons eerste team, door zelf het goede voorbeeld in en buiten het veld te geven, de eenheid binnen het team versterken en ervoor zorgen dat de spelers het beste bij zichzelf en elkaar naar boven zullen brengen.

Wij zullen als bestuur nauw met Teja samenwerken om onze ambities samen te brengen in een routekaart voor de komende jaren. Deze routekaart zal als basis gaan dienen voor de ontwikkeling van VRA als geheel, de realisatie van een goede jeugdopleiding en het zal een leidraad zijn voor duurzaam succes.

Het bestuur van VRA heeft er het volste vertrouwen in dat de benoeming van Teja in deze dubbelrol onze club naar een hoger niveau zal tillen en wensen hem veel succes!

Deze ontwikkeling betekent, dat wij afscheid nemen van Taku Kusano als Director of Cricket op VRA. Taku heeft zich het afgelopen jaar enorm enthousiast ingezet om de coaching van onze teams te optimaliseren en heeft VRA 1 begeleid tijdens een lastig seizoen waarin ons talentvolle team na het wegvallen van Peter Borren een nieuwe start moest maken.

Gelukkig zal Taku de trainingen in de hal nog blijven coördineren totdat we weer naar buiten gaan in maart/april; daarna zal de coaching worden verzorgd door coaches van VRA waarbij Teja de leiding op zich zal nemen.

Wij bedanken Taku voor zijn energie en bijdragen en hopen hem natuurlijk nog vaak op VRA te zien!

Met hartelijke groet,

Het bestuur van VRA


English version

Announcement:

VRA has appointed Teja Nidamanuru as Head of Cricket Development and captain of VRA 1.

Dear VRA members,

It is with great pleasure and high expectations that we would like to share an important development within our organisation with you.

We are delighted that Teja Nidamanuru will take on the role of Head of Cricket Development while also captaining the first team. Both roles require leadership, strategic insight, and dedication to our club, which Teja already demonstrated last year.

landscape versie 620x803
landscape versie 620x803

With his extensive cricket knowledge and significant track record, he will be the driving force behind our initiatives to take VRA cricket to the next level and inspire our teams.

The role of Head of Cricket Development includes transforming the cricket programme, overseeing team selections, establishing the coaching programme for all teams, and building a strong youth programme that will prepare our club's youth players for the future.

At the same time, as captain of our first team, Teja will, by setting a good example on and off the field, strengthen the unity within the team and ensure that the players bring out the best in themselves and each other.

As a board, we will work closely with Teja to bring our ambitions together in a roadmap for the coming years. This roadmap will serve as a basis for the development of VRA as a whole, the realization of a solid youth development and it will be a guideline for sustainable success.

The VRA board has full confidence that the appointment of Teja in this dual role will take our club to a higher level and wish him the best of luck!

This development means that we say goodbye to Taku Kusano as Director of Cricket at VRA. Over the past year, Taku has worked very enthusiastically to optimize the coaching of our teams and has guided VRA1 during a difficult season in which our talented team had to make a new start after the loss of Peter Borren.

Fortunately, Taku will continue to coordinate the training sessions in the hall until we go outside again in March/April; afterwards, coaching will be provided by VRA coaches, with Teja taking the lead.

We thank Taku for his energy and contributions and of course hope to see him at VRA!

With kind regards,

The VRA board

Our Sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures