Huisregels voor gebruik hal / House rules hall

Nu onze nieuwe crickethal in gebruik is genomen en wij allemaal nog een beetje moeten wennen aan deze nieuw verworven luxe is het van belang goede afspraken te maken over het gebruik ervan.
Er wordt gewerkt aan een degelijk Huishoudelijk Reglement waarin alle regels uitgebreid zullen worden beschreven. Vooruitlopend daarop vast een aantal belangrijke punten:

 • Altijd voeten vegen bij binnenkomst hal. Niet met buitenschoeisel de hal betreden.
 • Draag in de hal bij voorkeur speciale indoor sportschoenen (liefst met overwegend zwarte zool.
 • Geen eten, (fris)dranken of snoep toegestaan in de hal. Alleen in de galerij langs de zijkant mag eventueel zelf meegebracht water worden gedronken, niets anders.
 • Net als in alle openbare binnenruimtes is gebruik van vuur of rookwaren niet toegestaan.
 • Instructies van de toezichthouder, coach/trainer moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan zelfstandig apparatuur te gebruiken of netten te verplaatsen, tenzij op instructie van een daartoe bevoegde coach/trainer.
 • Ga verantwoord om met materialen, probeer schade aan wanden te vermijden en ga niet aan netten hangen.
 • Tijdens trainingen geen andere personen in de hal dan spelers en coaches/trainers.
 • Voor wisselingen tussen groepen is slecht 5 minuten ingeruimd. Dus bij aankomst en vertrek snel plaatsmaken.
 • Het is niet toegestaan tassen of cricketspullen in de hal achter te laten. Alle persoonlijke (cricket)kleding en -materialen dienen na afloop van trainingen te worden meegenomen. Achtergebleven spullen worden verwijderd.

Extra Corona-regels mbt de hal:

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor tijd naar de training of blijf in elk geval buiten wachten.
 • Verlaat na einde training zo snel mogelijk de hal (om plaats te maken voor een eventuele volgende trainingsgroep).
 • Bij wisseling van groepen wacht de nieuwe groep eerst in de daarvoor opengestelde kleedkamer, totdat de voorgaande groep de zaal heeft verlaten. Pas daarna mag men de hal betreden.
 • Ouders zetten kinderen voor training af bij het hek en hebben geen toegang tot de hal of het clubhuis.
 • Trainers begeleiden de kinderen weer naar buiten (en 's avonds in het donker naar het hek).

Tot zover. Houdt hier alsjeblieft rekening mee en wijs anderen ook op deze (vrij logische) regels.

House rules for use of the hall

 • Always wipe your feet when entering the hall. Do not enter the hall with outdoor footwear.
 • Preferably wear special indoor sports shoes in the hall (preferably with a predominantly black sole.
 • No food, (soft) drinks or sweets allowed in the hall. Only in the gallery along the side you can drink water that you have brought along, nothing else.
 • As in all public indoor areas, the use of fire or smoking materials is not permitted.
 • Instructions from the supervisor, coach / trainer must be followed at all times.
 • It is not allowed to independently use equipment or move nets, unless on the instruction of an authorized coach / trainer.
 • Handle materials responsibly, try to avoid damage to walls and do not hang on nets.
 • During training no other persons in the hall other than players and coaches / trainers.
 • Only 5 minutes is allowed for changes between groups. So quickly make way on arrival and departure.
 • It is not allowed to leave bags or cricket gear in the hall. All personal (cricket) clothing and materials must be brought with you after training. Any items left behind will be removed.

Extra Covid-rules regarding the hall:

 • Do not come to the training earlier than 5 minutes before time or at least wait outside.
 • After training, leave the hall as soon as possible (to make room for a possible next training group).
 • When changing groups, the new group first waits in the open dressing room until the previous group has left the room. Only then can one enter the hall.
 • Parents drop off children at the gate for training and do not have access to the hall or clubhouse.
 • Trainers accompany the children outside again (and to the gate when it's dark).

Please take this into account and also point out these (quite logical) rules to others.

Het Bestuur

Our Sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures