Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 november 2020)

Algemene voorwaarden voor verhuur en gebruik van de faciliteiten van VRA

A Algemeen deel

1. Begripsomschrijvingen

 1. Eigenaar: de sportvereniging VRA (voluit: Sportvereeniging Volharding R.A.P. Amstelsch) die eigenaar is van de sportaccommodatie, dan wel de beheerder voor zover deze optreedt namens de eigenaar;
 2. Verhuurder: de partij die namens de Eigenaar verantwoordelijk is voor het verhuren van de accommodatie of delen daarvan;
 3. Exploitant: de Verhuurder die namens de Eigenaar de Accommodatie exploiteert;
 4. Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Eigenaar is aangewezen voor het beheer van de accommodatie;
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (een ruimte in) een (deel van de) sportaccommodatie wil gebruiken;
 6. Reservering:
 7. Gebruikersovereenkomst: Schriftelijke bevestiging van de reservering, in papieren of elektronische vorm.
 8. Gebruikstarief: de door de gebruiker aan de Verhuurder verschuldigde vergoeding voor het kunnen beoefenen van sport in/op een sportaccommodatie;
 9. Huishoudelijk reglement: Huis- en gedragsregels voor de VRA accommodatie;
 10. Incidenteel gebruik: eenmalige of incidentele (minder dan 10 weken per seizoen) huur van een sportaccommodatie;
 11. Winterseizoen: tijdvak van 1 oktober tot en met 31 maart;
 12. Zomerseizoen: tijdvak van 1 april tot en met 30 september
 13. Seizoensgebruik: gebruik van de accommodatie (binnen en/of buiten) gedurende een heel zomer- of winterseizoen voor de betreffende sport;
 14. Accommodatie: een accommodatie of een gedeelte ervan waar de gebruiker de mogelijkheid heeft om sport te beoefenen, inclusief eventueel aanwezige ruimtes/ voorzieningen zoals kleedkamers, douches en toiletten;
 15. Pitch: een afgebakende ruimte in de Sporthal ter grootte van één strook voor het beoefenen van het cricketspel.
 16. Sporthal: de hele hal;
 17. Sportveld: een afgebakend terrein dat ingericht is voor sport;
 18. Vergaderruimte: Een ruimte die geschikt is om met 2 of meer personen te gebruiken voor besloten vergadering.
 19. Feestruimte; Een ruimte die geschikt is om feesten en partijen te organiseren, eventueel met muziek en dans.

2. Gebruikstarief

 1. De gebruikstarieven voor de sportaccommodatie worden door het Bestuur van VRA vastgesteld.
 2. Voor accommodaties en gebruik waarvoor geen tarief is vastgesteld, bepaalt de exploitant het tarief.
 3. Het Bestuur van VRA kan de tarieven jaarlijks indexeren.
 4. Indien van toepassing brengt de Verhuurder BTW over het gebruikstarief in rekening.
 5. Een seizoenstarief is van toepassing op een sportaccommodatie voor seizoensgebruik.
 6. De gebruiker kan bij aanvang van de gebruiksperiode een waarborgsom verschuldigd zijn. Deze waarborgsom kan door de Verhuurder worden verrekend met alle vorderingen die de Verhuurder op de gebruiker heeft, ongeacht of deze vorderingen door de gebruiker worden betwist. Over de waarborg is geen rente verschuldigd.
 7. De eigenaar kan voor evenementen aanvullende kosten in rekening brengen bij de gebruiker, zoals bedoeld in artikel B 3. Eigenaar en gebruiker hebben voorafgaand aan het evenement overeenstemming over de benodigde diensten en geraamde kosten.

3. Betaling

 1. In geval van incidenteel gebruik dient de gebruiksvergoeding vooraf middels Ideal te zijn betaald.
 2. Ingeval van seizoensgebruik dient gebruiker het gebruikstarief voorafgaand aan de eerste gebruiksdag te voldoen, tenzij anders overeengekomen in de gebruiksovereenkomst.
 3. De Verhuurder behoudt zich het recht voor een overeenkomst voor seizoensgebruik te beëindigen indien gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet. Voordat de Verhuurder tot opzegging overgaat, stelt zij gebruiker eenmalig in de gelegenheid om het totale achterstallige bedrag over te maken.
 4. Indien Gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalings- herinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt de Verhuurder incasso- maatregelen. Alle kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van gebruiker.

4. Diensten eigenaar

 1. In het gebruikstarief zijn inbegrepen de volgende diensten, te leveren door de eigenaar:
  • Het schoonhouden van de sporthal, zaal of vergaderruimte;
  • Het openen en sluiten van de accommodatie, voor zover de gebruiker geen sleutel krijgt;
  • De zorg voor verlichting, verwarming en (warm) water;
  • De zorg voor een AED;
  • Het op peil houden van een goede luchtbehandeling;
  • Het beschikbaar hebben van sporttoestellen en sportmateriaal (netten, oefenwickets en dergelijke);
  • Toezicht op naleving van de overeenkomst, huishoudelijk reglement, calamiteitenplan en gebruiksvoorschriften.

5. Annulering incidenteel gebruik

 1. Een bevestigde reservering voor incidenteel gebruik kan niet worden geannuleerd.

6. Annulering seizoensgebruik

 1. Indien een seizoensgebruiker de ter beschikking gestelde sportaccommodatie niet gebruikt op de in de gebruiksovereenkomst genoemde tijden, is deze verplicht om hiervan tijdig doch uiterlijk veertien (14) dagen voor de desbetreffende datum melding te doen aan de Verhuurder.
 2. Indien tijdig melding is gedaan van de annulering door gebruiker, brengt de Verhuurder 25% van het gebruikstarief in rekening. Indien niet tijdig melding is gedaan is de gebruiker het volledige gebruikstarief verschuldigd.

7. Tijdelijk opschorting gebruiksrecht

 1. De Verhuurder behoudt zich het recht voor een sportaccommodatie vrij te maken in onder andere de volgende situaties:
  1. Het plaatsvinden van (inter)nationale of stedelijke sportevenementen;
  2. Ten behoeve van commerciële activiteiten, maximaal zes maal per seizoen;
  3. Bij noodzakelijke wijzigingen of werkzaamheden aan de sportaccommodatie;
  4. Ingeval de gebruiker de gebruikstarief niet of niet tijdig heeft betaald;
  5. Ten behoeve van het algemeen belang.
 2. Indien zich een situatie als genoemd in lid 1 voordoet, zal de Verhuurder zich inspannen om vervangende sportruimte voor gebruiker te vinden. De Verhuurder restitueert aan gebruiker eventuele reeds betaalde vergoeding voor het niet-genoten gebruik.
 3. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om over de sportaccommodatie vrij te beschikken ten behoeve van eigen evenementen of die van derden. De Verhuurder stelt hiervan de gebruiker ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk in kennis.

8. Veiligheid en toezicht

 1. De gebruiker is, indien van toepassing, bekend en akkoord met cameratoezicht.
 2. De gebruiker is gedurende het gebruik van de sportaccommodatie te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de orde, de veiligheid van de aanwezige personen en het in acht nemen van de geldende huisregels van de sportaccommodatie.
 3. De gebruiker is ingevolge lid 2 verantwoordelijk voor de bemensing en uitvoering van EHBO, inclusief reanimatie, gedurende de gebruikstijd.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor het te allen tijde aanwezig zijn van een contactpersoon. De personalia van deze persoon dienen bekend te zijn bij de Verhuurder.
 5. De gebruiker draagt zorg voor het kennis nemen en in de praktijk kunnen toepassen van de in het calamiteiten- en ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes. Tevens verleent de gebruiker medewerking aan een door de Verhuurder georgani- seerde ontruimingsoefening.
 6. De gebruiker draagt zorg voor de aanwezigheid van EHBO-materiaal.
 7. De gebruiker draagt zorg voor de registratie van (bijna) ongevallen in het log-/EHBOboek. Indien geen log-/EHBOboek aanwezig is draagt de gebruiker zorg voor de melding van het (bijna) ongeval binnen 2 werkdagen aan de Verhuurder.
 8. De gebruiker draagt er zorg voor dat de vluchtwegen obstakelvrij worden gehouden.
 9. Alle door of vanwege de Verhuurder gegeven gebruiksvoorschriften en aanwijzingen inzake veilig- heid, orde, rust, hygiëne, kleding, schoeisel e.d., worden door de gebruiker strikt opgevolgd. Een gebruiksreglement is op een voor eenieder toegankelijke plaats in/op de sportaccommodatie aangebracht.
 10. De gebruiker is in de hem in gebruik gegeven sportaccommodatie verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers en toeschouwers, tijdens de gebruikstijd. Hieronder is begrepen toezicht op gedrag in de directe omgeving van de sportaccommodatie.
 11. De Verhuurder is bevoegd een medewerker aan te wijzen die toezicht houdt op de naleving van deze voorwaarden. De gebruiker dient aanwijzingen van de medewerker stipt en onverwijld op te volgen.
 12. Op verzoek van een door de Verhuurder aangestelde medewerker dient de gebruiker zich te legitimeren.
 13. De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de beoefening van de sport. De gebruiker zorgt voor het correcte gebruik van sporttoestellen, -installaties en materialen.
 14. De Verhuurder is te allen tijde bevoegd de beoefening van de sport te staken en gestaakt te houden indien de gebruiker in strijd met dit artikel onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of over onvoldoende toezicht beschikt.
 15. De Verhuurder heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of(dreigende) onregelmatigheden alle zich in de sportaccommodatie bevindende personen of zaken uit de sportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de sportaccommodatie te (doen) toelaten.
  1. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor gebruiker hieruit mochten voortvloeien.
  2. De gebruiker vrijwaart de Verhuurder tegen alle aanspraken van derden ter zake.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De gebruiker is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor schade die tijdens de gebruikstijd aan de sportaccommodatie en sporttoestellen, -installaties en materialen van de Verhuurder wordt toe- gebracht door gebruiker zelf, de door gebruiker ingeschakelde derde(n), tenzij de schade redelijkerwijs niet aan gebruiker kan worden toegerekend. De schade dient tijdens gebruik of direct na afloop bij de Verhuurder worden gemeld.
 2. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker en/of derden lijden, indien de Verhuurder niet in staat is om de overeengekomen sportaccommodatie aan gebruiker ter beschikking te stellen.
 3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker en/of derden lijdt als de Verhuurder de beoefening van de sport activiteit staakt, gestaakt houdt of de beoefening van sport verbiedt. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken van gebruiker of derden of schade aan personen die tijdens de gebruikstijd in de sportaccommodatie verblijven. De gebruiker vrijwaart de Verhuurder voor alle aanspraken van derden.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor de sportactiviteit(en) die in de ter beschikking gestelde sportaccommodatie plaatsvinden. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de sportactiviteit(en).
 5. De gebruiker draagt zorg voor adequate verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daar- voor verschuldigde premies. De Verhuurder kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen.
 6. Ontbinding van de overeenkomst door de Verhuurder zal nimmer tot aansprakelijkheid van de Verhuurder jegens de gebruiker leiden.

10. Staat bij aanvang gebruik en na afloop

 1. De gebruiker dient iedere klacht over de staat van de sportaccommodatie onmiddellijk na constatering aan de Verhuurder mee te delen en ten minste binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Verhuurder te bevestigen. Hiervoor wordt het klachtenformulier van de Verhuurder gebruikt. Indien de gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de sportaccommodatie geacht in goede staat te zijn geweest.
 2. Indien de gebruiker de sportaccommodatie in mindere staat achterlaat, dan verricht de Verhuurder datgene waarin de gebruiker nalatig is gebleven. De kosten daarvan zal de Verhuurder op de gebruiker verhalen.

11. Gebruik van de sportaccommodatie

 1. Alleen de gebruiker heeft het recht op het gebruik van de sportaccommodatie voor sport- activiteiten overeenkomstig de gegeven bestemming en gedurende de gebruikstijd. Ander gebruik is zonder toestemming van de Verhuurder niet toegestaan.
 2. De gebruiker mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder, geen wedstrijden houden waarbij publiek (al dan niet tegen betaling) toegang heeft.
 3. Het is de gebruiker niet toegestaan de sportaccommodatie aan derden in gebruik te geven, te verhuren of ter beschikking te stellen.
 4. De Verhuurder heeft te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker toegang tot de sportaccommodatie.
 5. Het gebruik van de sportaccommodatie is slechts toegestaan overeenkomstig de in de bevesti- ging vermelde gebruikstijd en doeleinden. De tijden zijn inclusief op- en afbouw en het schoon opleveren. Het gebruik van de kleedruimte is vanaf 15 minuten vóór aanvang en tot 15 minuten ná beëindiging van de gebruikstijd toegestaan.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen uren (b.v. het uitlopen van een wedstrijd) wordt voor het berekenen van het gebruikstarief de uitgelopen tijd naar boven afgerond op 15 minuten.
 7. Dienstruimten maken slechts deel uit van de sportaccommodatie indien dit inde overeenkomst is opgenomen.
 8. De gebruiker zal de sportaccommodatie als een goed huisvader gebruiken.
 9. Zonder voorafgaande toestemming is het de gebruiker niet toegestaan in/op de sport- accommodatie veranderingen aan te brengen of opstallen te plaatsen.
 10. De Verhuurder is te allen tijde bevoegd om de beoefening van sport te staken, gestaakt te houden en te verbieden indien door weersomstandigheden, herstelwerkzaamheden of anderszins het gebruik van de sportaccommodatie naar het oordeel van de Verhuurder dient te worden nagelaten.

12. Sleutelgebruik

 1. In voorkomende gevallen wordt de gebruiker in het bezit gesteld van een (gecertificeerde) sleutel(s) ten behoeve van toegang tot de accommodatie.
  1. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.
  2. Voor elke sleutel dient een borgsom te worden betaald.
  3. De hoogte van de borgsom wordt vooraf aan de gebruiker medegedeeld.
 2. Bij verlies of vermissing van de verstrekte sleutel dient de gebruiker binnen 24 uur hiervan kennis te geven aan de Verhuurder.
  1. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van de sleutel.
  2. De hiermee verband houdende kosten worden door de Verhuurder aan de gebruiker in rekening gebracht.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker de verstrekte sleutel binnen 48 uur in te leveren, waarna de borgsom wordt gerestitueerd. Over de borgsom is geen rente verschuldigd.
 4. De gebruiker dient na gebruik de ramen en deuren te sluiten, alle ruimten te controleren op achtergebleven, dan wel ingesloten personen, alle lichtpunten uit te schakelen, indien van toepassing het alarm in te schakelen en de sportaccommodatie deugdelijk af te sluiten.

13. Toestemming eigenaar voorafgaand aan het gebruik

 1. De gebruiker dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de Verhuurder voor onder andere de volgende activiteiten:
  1. het aanbrengen van reclame;
  2. het ten gehore brengen van muziek;
  3. het uitzenden/opnemen van televisie-, radio- of internetreportages;
  4. het heffen van toegangsgelden;
  5. overnachtingen;
  6. aan hebben van de nachtverlichting;
  7. het gebruik van feestartikelen;
  8. het opbouwen van stands, tenten, exposities e.d..
 2. De Verhuurder is bevoegd, met in achtneming van het vigerende reclamebeleid, om op kosten van de gebruiker reclameborden te verwijderen indien zij zonder haar toestemming zijn geplaatst. De Verhuurder zal, indien zij van deze bevoegdheid gebruik wil maken, de gebruiker eerst in de gelegenheid stellen de reclameborden zelf te verwijderen.

14. Vergunningen en ontbinding

 1. Indien er buiten het regulier gebruik sprake is van gebruik in de vorm van een evenement, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik, dient de gebruiker, indien vereist, in het bezit te zijn van een door de Verhuurder afgegeven evenementenvergunning en/of overige benodigde vergunningen alsmede een calamiteitenplan en/of ontheffingen, en deze op verzoek te overleggen.
 2. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteiten. Toestemming van de Verhuurder als bedoeld in het lid 1 van artikel A.12 houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffing en op grond van andere wet- en regelgeving.
 3. De Verhuurder is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in lid 1 van dit artikel gestelde, het evenement (tijdelijk) stil te leggen en op kosten van de gebruiker een extern deskundige te raadplegen.
 4. Vijf werkdagen vóór aanvang van het in lid 1 van dit artikel bedoelde evenement dient de gebruiker de benodigde vergunningen aan de Verhuurder te tonen. Indien de gebruiker dit niet doet zal dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. De reeds door de Verhuurder gemaakte kosten komen alsdan voorrekening van de gebruiker.

15. Eigendom

 1. Alle goederen die door de Verhuurder in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker worden verstrekt en/of zijn vervaardigd, mogen door gebruiker op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij aan haar door de Verhuurder zijn verstrekt en/of zijn vervaardigd.
 2. Alle dergelijke goederen blijven te allen tijde eigendom van de Verhuurder en dienen door de gebruiker aan de Verhuurder te worden geretourneerd.

16. Overige bepalingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, tenzij bij gebruiksovereenkomst anders wordt overeengekomen.
 3. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 4. Voor de gebruiker en haar bezoekers gelden de huisregels van de Verhuurder.

B Bijzonder deel

1. Gebruikers van sportvelden

 1. Hoofd- en bijvelden zijn bestemd voor het spelen van de door de erkende landelijke sportbond officieel vastgestelde wedstrijden.
 2. Hoofd- en bijvelden zijn mede bestemd voor georganiseerde en tijdig van tevoren gemelde vriendschappelijke wedstrijden, met dien verstande dat de bespeling van het hoofdterrein zoveel mogelijk wordt beperkt tot het bespelen door, door gebruiker en Verhuurder nader overeen te komen, teams.
 3. Speeloppervlakken met half harde-, kunststof- en verharde toplaag zijn bestemd voor het spelen van wedstrijden en voor training.
 4. Oefenvelden zijn bestemd voor training.
 5. Ten aanzien van de kunststof speeloppervlakken dient de gebruiker zich te houden aan de gestelde gebruiksvoorschriften van de betreffende sportvloer.
 6. De te spelen wedstrijden dienen wekelijks tijdig op een daartoe bestemd Wedstrijdformulier te worden aangemeld bij Verhuurder.
 7. De Verhuurder zorgt ervoor dat de sportaccommodatie kan worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de accommodatie.
 8. Eventuele noodzakelijke belijning valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker tenzij hieromtrent een afwijkende afspraak is gemaakt.
 9. Extra werkzaamheden, buiten de normale gang van zaken, alsmede werkzaamheden vallend buiten de normale werktijden van een medewerker van de Verhuurde, door gebruiker aangevraagd en door de Verhuurder uitgevoerd, zullen ten laste van de gebruiker worden gebracht. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na verzending van de betreffende factuur.
 10. De gebruiker draagt na gebruik zorg voor het schoonmaken van kleedkamers, douches en toiletten conform de vastgestelde schoonmaakinstructie. Indien daaraan niet wordt voldaan is de Verhuurder gerechtigd voor rekening van de gebruiker de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden te laten uitvoeren, tenzij hieromtrent een afwijkende afspraak is gemaakt.
 11. Met uitzondering van de eventueel door de Verhuurder aangebrachte materialen, draagt de gebruiker zelf zorg voor het benodigde spelmateriaal.

2. Gebruikers van binnensportaccommodaties (sporthal/sportzaal/strip/pitch)

 1. Het Bestuur van VRA stelt de prioritering voor het gebruik van binnensportaccommodaties vast.
 2. Van de sportaccommodatie mag geen gebruik worden gemaakt:
  1. op erkende feestdagen;
  2. gedurende een jaarlijks vast te stellen periode;
  3. voor 07.00 en na 24.00 uur. In bijzondere gevallen kan hiervan ontheffing worden verleend.
 3. De minimale huurtermijn van een sportzaal bedraagt 8 weken bij wekelijkse huur van minimaal een uur.

3. Evenementen in een sportaccommodatie

 1. A-evenementen hebben voorrang ten opzichte van andere gebruikers. Dit zijn topsport- evenementen die een nationale of internationale status hebben vanuit de betreffende sportbond. Alleen sportbonden die aangesloten zijn bij het NOC*NSF vallen onder deze bepaling. Het Bestuur van VRA stelt de prioritering voor het gebruik van de sportaccommodaties vast.
 2. De verhuurder kan de ten behoeve van het evenement te maken kosten bij huurder in rekening brengen, zoals kosten voor:
  1. Beveiliging;
  2. BHV/EHBO-personeel;
  3. Schoonmaak en afvalverwerking van het gehuurde, van de gemeenschappelijke ruimte(n) en van de omgeving;
  4. Ondersteuning van facilitaire- en technische dienst;
  5. Tijdelijke aanpassing aan de accommodatie;
  6. Geluid;
  7. Licht;
  8. Elektriciteit/water;
  9. ICT-aansluitingen en apparatuur;Parkeren;
  10. Verzekeringen;
  11. Vergunningen.

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures