Oproep voor de ALV 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING VRA 2021

  • Wanneer: Donderdag 26 augustus 2021 om 20:00 uur
  • Waar: Clubhuis van VRA

English version: See below

Het Bestuur van de Amsterdamse Sportvereniging VRA nodigt haar leden van harte uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2021 bij te wonen.

Jaarstukken en vragen

De jaarstukken en notulen zijn zoals gebruikelijk ter plekke inzichtelijk vanaf 19:30 uur, en kunnen desgewenst op aanvraag van tevoren naar individuele leden gezonden worden.

Indien u op voorhand vragen heeft voor het Bestuur, dan kunt u deze uiterlijk tot 25 augustus 2021 23:00 uur schriftelijk indienen bij de Secretaris door een e-mail met uw vragen te sturen aan secretaris@vra.nl .

Wij hopen u allen op donderdag 26 augustus aanstaande te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van VRA


Agenda Algemene Ledenvergadering VRA

Datum: donderdag 26 augustus 2021 20:00 uur

Locatie: VRA Clubhuis1.  Opening
2.  Mededelingen en ingekomen stukken
3.  Notulen vorige ALV
4.  Jaarverslag 2020 van de Secretaris
5.  Financieel jaarverslag 2020
6.  Verslag kascommissie
7.  Decharge Penningmeester over 2020
8.  Ontwikkelingen aankoop clubhuis, nieuwbouw en verbouwing
9.  Zomerseizoen 2021
10.  Statutenwijziging
11.  Vrijwilligerscommissie
12.  KNCB-zaken
13.  Begroting 2021
14.  Rondvraag
15.  Sluiting


MACHTIGING

U kunt bij uw afwezigheid uw machtiging geven aan een ander lid (geen donateur), voor stemmingen tijdens de vergadering. Link naar het machtigingsformulier Stuur het volledig ingevulde machtigingsformulier aan de Secretaris


English version

The Board of the Amsterdam Sports Association VRA cordially invites its members to attend the General Members Meeting (GMM) of 2021.

Annual reports and questions

The annual accounts and minutes can be viewed on site from 19:30 as usual, and can be sent to individual members on request in advance.

If you have any questions for the Board in advance, you can submit them in writing to the Secretary by sending an e-mail with your questions to secretaris@vra by 25 August 2021 at 23:00 hrs. at the latest. .nl .

We hope to welcome you all on Thursday, August 26.

Yours sincerely,

The Board of VRA


Agenda General Members Meeting VRA

Date: Thursday 26 August 2021 20:00

Location: VRA Clubhouse1.  Opening
2.  Notices and incoming documents
3.  Minutes previous GMM
4.  2020 Annual Report of the Secretary
5.  Financial annual report 2020
6.  Report audit committee
7.  Discharge Treasurer for 2020
8.  Developments purchase clubhouse, new construction and renovation
9.  Summer season 2021
10.  Change of Articles
11.  Volunteer Committee
12.  KNCB matters
13.  Budget 2021
14.  Inquiry
15.  Closure


AUTHORITY

In your absence, you can authorize another member (not a donor) to vote during the meeting. Link to the authorization form Send the fully completed authorization form to the Secretary


This information comes from the VRA Website
Link: http://www.vra.nl/oproep-voor-de-alv-2021
Translation: [Convocation for the General Member Meeting of VRA 2021](https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vra.nl%2Foproep-voor-de- alv-2021)


Deze informatie is afkomstig van de VRA Website
Link: http://www.vra.nl/oproep-voor-de-alv-2021
Translation: Convocation for the General Member Meeting of VRA 2021

Onze sponsors

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures