VRA neemt ook coronamaatregelen

13 maart 2020 - -- English version below--

Geachte leden,

Het kan u niet ontgaan zijn dat we in bijzondere tijden leven. Het openbare leven in de hele wereld, dus ook in Nederland, staat op zijn kop door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De Nederlandse overheid heeft sterke maatregelen afgekondigd die verspreiding van het virus verder moeten voorkomen.

Het Bestuur heeft vergaderd over de consequenties die dit voor onze club heeft en komt met de volgende maatregelen.

 • Alle trainingen, clinics en wedstrijden zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd.
 • Alle vergaderingen, waaronder clubvergaderingen op dinsdagavond en de captainsvergadering op 24 maart worden niet meer in het clubhuis gehouden, maar alleen online (via computer en telefoon).
 • De verbouwing van het clubhuis en de nieuwbouw van de indoorhal gaan vooralsnog verder.
 • De Algemene Ledenvergadering staat vooralsnog op 17 april gepland. Het Bestuur treft voorbereidingen om ook deze belangrijke vergadering online te kunnen houden. Daarover wordt u nog nader bericht.

We wijzen u allen op de richtlijnen van het RIVM die in elk geval tot 31 maart gelden:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico‚Äôs. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

English version

Dear members,

You cannot have missed that we live in special times. Public life around the world, including the Netherlands, has been turned upside down by developments around the corona virus. The Dutch government has announced strong measures to further prevent the spread of the virus.

The Board has convened to consider the consequences this outbreak has for our club and is taking the following measures.

 • All training, clinics and competitions are closed for an indefinite period.
 • All meetings, including club meetings on Tuesday evening and the captains meeting on March 24, are no longer held in the clubhouse, but only online (via computer and telephone).
 • The renovation of the clubhouse and the new construction of the indoor hall will continue for the time being.
 • The General Members' Meeting is scheduled for April 17 for the time being. The Board is preparing to hold this important meeting online as well. You will be informed about this further.

We would like to draw your attention to the [guidelines of the RIVM] (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) that apply in any case until 31 March:

 • Everyone in the Netherlands: stay at home if you have a cold, cough, sore throat or fever. Avoid social contact. Do not call your doctor until complaints get worse.
 • Meetings with more than 100 people are canceled throughout the Netherlands. This also applies to public locations such as museums, concert halls, theaters, sports clubs and sports competitions.
 • People throughout the Netherlands are called upon to work from home as much as possible or to spread working hours.
 • For vulnerable persons, the following applies (elderly and persons with reduced resistance) avoid large groups and public transport. In general, people are urged to limit visits to vulnerable people.
 • For healthcare personnel and personnel in vital processes: a lot is required of you. Do not stay home until you have symptoms and a fever. If necessary, consult with your employer. And also: do not travel abroad.
 • Colleges and universities are requested to offer education online instead of large-scale lectures.
 • Schools in primary, secondary and secondary vocational education and childcare will simply remain open: there are few infections there and the environment is less international. Moreover, children and young people do not form the group with the highest risks. In addition, the social consequences of closing these schools are said to be significant and little contributes to limiting the spread. Children who have a cold should stay at home.

Onze sponsors

Onze sponsors

 • Gulpener
 • Voorneman Geenen Notarissen
 • ABN AMRO
 • 1 & 12 Ventures